ARCHITEKTURA POLSKA LAT 1975—2001 NA OBSZARZE POMORZA ZACHODNIEGO

zbiór tekstów

80 PLN

Praca badawcza dotycząca kwerendy, analizy i oceny stanu rozwoju architektury i urbanistyki na obszarze ograniczonym terytorialnie do terenów Pomorza Zachodniego a w praktyce tożsamego z aktualnym obszarem województwa Zachodniopomorskiego w latach 1975- 2001 stanowiła ostatni z czterech postawionych przed Katedrą Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania WBiA ZUT w Szczecinie etapów opisania stanu i wartości architektury, jaka powstała na tym terenie w XX wieku poczynając od niemieckiej awangardy modernistycznej lat 1928-1940 i architektury polskiej w trzech kolejnych fazach jej rozwoju lat: 1945-1960 ,1961-75 i aktualnie: 1976-2001.

Z ogromu (obejmującego ponad trzysta wyselekcjonowanych obiektów) zgromadzonego materiału stanowiącego rezultat dokonanej kwerendy realizacji (i projektów) w kluczowych dla identyfikacji kulturowej badanego obszaru miastach: Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Stargardu Szczecińskiego i Świnoujścia oraz - w mniejszym lub większym zakresie - w pozostałych ośrodki miejskich , ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywnie rozwijające się (co najmniej od 1998 roku) ośrodki miejskie i wsie w pasie nadmorskim wyselekcjonowano -zdaniem zespołu badawczego – najbardziej reprezentatywne przykłady mogące stanowić w miarę obiektywny obraz stanu rozwoju architektury ostatniego ćwierćwiecza XX wieku.

Powyższe skonfrontowano z indywidualnymi osiągnięciami wszystkich architektów, jacy działając na terenie Pomorza Zachodniego uzyskali tzw. ”status twórcy”, czym, niejako „z definicji” stali się reprezentantami elity architektonicznej, a efekty ich działalności projektowej wyznaczały „standardy” architektury nie tylko na terenie Pomorza Zachodniego, ale – ogólnie – w całym kraju. Następnie podjęto próbę „wkomponowania” uzyskanych wniosków w tło dokonujących się w omawianym okresie głębokich przemian intelektualnych (szczególnie) w sferze negacji uznanych za bezdyskusyjne (do końca lat 60-tych) aksjomatów okresu modernizmu i dokonującej się (równolegle) reorientacji poglądów twórczych dotychczasowych jego reprezentantów, konfrontując efekty tych zmian z dostrzegalną zmianą w stylistyce architektury i urbanistyki na Pomorzu Zachodnim.

Księgarnia