Habitat Teoria - współczesny kontekst

25-27 października 2018

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji konferencji HABITATY. Zaproszenie kierujemy do pracowników naukowych, doktorantów, studentów, praktykujących architektów, działaczy społecznych i innych osób zainteresowanych podjętą problematyką.

TEMATYKA KONFERENCJI

Temat badawczy jest kontynuacją badań prowadzonych w ramach Szkoły Naukowej Habitat. Problematyka kolejnej edycji Szkoły Naukowej pt. Teoria Habitatu – współczesny kontekst jest podsumowaniem jej 30-letniego dorobku teoretyczno-wydawniczego oraz poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie, jak zmieniła się koncepcja habitatu w tym okresie, co do kształtowania środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych badań i studiów dotyczących teorii architektury mieszkaniowej oraz założeń ideowo-projektowych kształtowania środowiska życia człowieka.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dla prezentacji najnowszych badań z różnych dyscyplin – dotyczących kształtowania środowiska mieszkaniowego w aspekcie architektonicznym, socjologicznym, psychologicznym, technologicznym etc. Planowane efekty konferencji cyklicznych Szkoły Naukowej Habitat to przede wszystkim budowanie teorii architektury mieszkaniowej i jej zastosowań w praktyce.

Problematyka konferencji obejmuje trzy bloki tematyczne: teorię habitatu, praktykę architektoniczną oraz politykę mieszkaniową.

TEORIA HABITATU

• Określenie założeń ideowych współczesnego habitatu

• Habitat w środowisku naturalnym i kulturowym

• Realizacja potrzeb współczesnego człowieka w środowisku mieszkaniowym

• Miejsce habitatu w przestrzeni zurbanizowanej

• Modele architektoniczno-przestrzenne habitatu

• Wpływ infrastruktury i technologii na przemiany środowiska mieszkaniowego

PRAKTYKA ARCHITEKTONICZNA

• Habitat NOW – przykłady współczesnych realizacji zespołów mieszkaniowych o wysokich walorach społeczno-przestrzennych

• Rola architekta, inwestora i mieszkańców w kształtowaniu habitatu

• Wpływ czynników prawno-ekonomicznych na jakość środowiska mieszkaniowego

• Wykorzystanie badań naukowych w praktyce projektowej

POLITYKA MIESZKANIOWA

• Wpływ polityki społeczno-ekonomicznej na kształtowanie zrównoważonego środowiska mieszkaniowego

• Wpływ procesów planistycznych na tworzenie ładu przestrzennego w środowisku mieszkaniowym

• Założenia programowe współczesnej polityki mieszkaniowej

• Określenie standardów architektoniczno-urbanistycznych w nowo projektowanych zespołach mieszkaniowych

• Wpływ badań naukowych na politykę mieszkaniową

Aktualności